Vanliga frågor

Bisgraf är ett sätt att visualisera komplex finansiell data i tydliga grafer så att du kan fatta rätt affärsbeslut baserad på konkreta data. Se vår introduktionsfilm för att lära dig mer
Ibland kan det uppstå avrundningsfel i summeringen vilket gör att det kan uppstå en differens på 1-2 tSEK.
Varje färg är en sammanslagning av underliggande poster med samma egenskaper. T ex finns det ofta flera typer anläggningstillgångar, men de har samma egenskap i att avsikten med dem är att de finns kvar i bolaget under längre tid än ett räkenskapsår.
Balansräkningen är en beskrivning av den ekonomiska ställningen (tillgångar mot skulder och eget kapital) vid den tidpunkt som motsvarar sista dagen för resultaträkningen. Dvs balansräkningen hör endast ihop med den resultaträkning som avser samma räkenskapsperiod och vice versa.
En principiell beskrivning av vad som kan ingå i de olika grafiska posterna får du i denna pdf
Bisgraf laddas med data från bokslutsdatabaser från tredjepartsleverantörer som i sin tur hämtar uppgifter från t ex Bolagsverket. En förklaring kan vara att det aktuella bolaget ännu inte skickat in sitt bokslut till Bolagsverket. En annan förklaring kan vara att leverantören inte har hunnit registrera bokslutet.
På det nedre verktygsfältet finns en knapp ”Jämför bolag”. Genom att aktivera knappen kommer det fram en företagsväljare på verktygsraden ovanför den högra grafen. Genom att söka på ett företag där får man ett företag till vänster och ett annat till höger.
Bisgraf sätter max skala efter den största av de två graferna och den andra grafen anpassas efter det. Om man t ex jämför ett stort företag med ett litet kan det lilla därför ”försvinna”. Om man vill se graferna lika stora kan man klicka på knappen ”Samma storlek” på det nedre verktygsfältet.
Den jämförelsen blir meningslös. Genom att jämföra två företags balansräkningar går det snabbt att läsa ut skillnader i hur företagen har placerat pengar i olika typer av tillgångar och hur de har finansierat sina tillgångar. På samma sätt kan jämförelsen av två resultaträkningar visa hur kostnadsstrukturen ser ut i två olika företag.
Företag kan redovisa sina kostnader på två olika sätt, antingen kostnadsslagsindelat eller funktionsindelat. Kostnadsslagsindelat: kostnaderna är grupperade efter typ, t ex material, övrigt och personal. Funktionsindelat: kostnaderna är grupperade efter funktion, dvs var kostnaderna uppstår, t ex kostnad såld vara, försäljningskostnader och Forskning & utveckling. Det är helt enkelt två olika principer för att sortera kostnaderna.
I översta verktygsraden finns ett val som heter ”Indata”. Genom att klicka på det får du fram balans- och resultaträkning i tabellformat. Längst till vänster finns det en tom kolumn för nästa bokslut. Där kan du skriva in siffrorna manuellt.
Längst till höger på det översta verktygsfältet finns en knapp ”Spara fil”. Genom att klicka på den sparar du alla ändringar som du har gjort på ett företag. Filen sparas på det ställe som din browser sparar nedladdade filer. OBS! Grunddata sparas inte ned, endast dina manuella ändringar.
Till höger på det översta verktygsfältet finns en knapp ”Ladda fil”. Genom att klicka på knappen kan du söka dig fram till den fil du vill öppna. När du öppnar en sparad fil läser Bisgraf in grunddata för företaget och lägger sedan till de ändringar och manuella inmatningar som du har gjort.
På översta verktygsfältet finns en knapp ”Skriv ut”. Klicka på den och välj sedan till vilken skrivare du vill skicka utskriften.
Nej. I databasen finns endast aktiebolag och deras bokslut är offentliga.
I sällsynta fall fastnar våra mail i ett spamfilter, så det är möjligt att ditt mail hamnat i skräppost mappen. Titta om du ser det där, om inte vänligen kontakta oss på support.bisgraf@freshdesk.com